Regulamin gabinetu

1. NK Gabinet Fizjoterapii, Karolina Niedźwiecka jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne.

2. Gabinet znajduje się we Wrocławiu, przy ulicy Nowowiejskiej 88/1A.

3. Firma posiada wpis do RPWDL o nr 000000243538 z dn. 10.09.2021r. 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

2. Niniejszy Regulamin jest przekazywany każdemu Klientowi podczas pierwszej wizyty w gabinecie.

3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

1. Celem działania Gabinetu jest świadczenie przez wykwalifikowany personel usług z zakresu fizjoterapii i masażu.

2. Do podstawowych zadań Gabinetu należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, przez personel o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

3. Osoby udzielające Klientowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej.

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zastosowaniem sprawdzonych metod terapeutycznych.

5. Do zadań praktyki zawodowej należą działania promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Klienta, świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Klienta, prognozowanie i organizowanie działalności fizjoterapeutycznej, udzielanie indywidualnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej.

6. Świadczenia zdrowotne udzielane są odpłatnie. Wysokość opłat za poszczególne świadczenia określona jest w cenniku, który dostępny jest placówce.

1. Firma NK Gabinet Fizjoterapii, Karolina Niedźwiecka jest otwarty od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.

2. Miejscem świadczenia usług fizjoterapeutycznych jest siedziba Gabinetu.

3. Zarówno pomieszczenie Gabinetu, jak i wykorzystywane w nim urządzenia spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym także praktykę zawodową fizjoterapeutów.

4. Firma NK Gabinet Fizjoterapii, Karolina Niedźwiecka zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowych dni wolnych. Klienci będą informowani o zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.

1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 726134113 lub internetowo, przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej nkfizjoterapia.pl.

2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu.

3. Wizyta może zostać przełożona przez Klienta na inny termin pod warunkiem uprzedzania o zmianie co najmniej
24 godziny przed przekładaną wizytą oraz jeśli dostępne będą wolne miejsca na inny termin wizyty.

4. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż 24 godzin przed umówionym terminem.

5. Odwołanie wizyty później niż 24 godzin przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty.

6. W przypadku dwukrotnego niestawienia się w ustalonym terminie, podczas rezerwacji kolejnego zabiegu Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku (50% ceny zabiegu), który to przepada z chwilą niepojawienia się na wizycie.

1. Klient proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut przed wyznaczoną godziną.

2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.

3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad i badanie przedmiotowe, a także określony cel
i plan terapii.

4. Przed przystąpieniem do terapii Klient wyraża zgodę na piśmie na jej przeprowadzenie.

5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:

a. Klient nie zachowuje podstawowych zasad kultury, narusza godność osobistą terapeuty,

b. uzna, że zagraża ona zdrowiu Klientowi,

c. podczas zabiegu stwierdzi symptomy pogarszania stanu zdrowia Klienta.

6. Do terapii Klient nie rozbiera się bardziej niż jest to konieczne, bądź pozostaje w stroju sportowym.

7. Firma NK fizjoterapia, Karolina Niedźwiecka prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych.

8. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona na pisemny wniosek:

a. Klienta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej,

b. zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

c. innym, upoważnionym na podstawie obwiązujących przepisów, podmiotom.

W czasie korzystania z usług Gabinetu, Klient ma prawo do:

 1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel,

 2. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

 1. uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych oraz ich następstwach zastosowania lub zaniechania,

 2. pełnej dyskrecji jego osoby,

 3. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu,

 4. wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.

W czasie korzystania z usług Gabinetu, Klient ma obowiązek:

 1. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii,

 2. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej fizjoterapii,

 3. przestrzegania zasad higieny osobistej,

 4. posiadania stroju nie krępującego ruchu podczas terapii,

 5. przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,

 6. okazania skierowania na zabiegi (jeśli takie posiada) i dodatkowych wyników badań (USG, RTG, MRI itp.).

UWAGA!

Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Klienta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec firmy NK Gabinet Fizjoterapii, Karolina Niedźwiecka.

1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających.
2. Klienci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Klientów, jak również do zachowania czystości.

3. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w ust. 2, Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.

4. W Gabinecie nie świadczy się usług seksualnych. Jakiekolwiek próby namawiania do nich skutkują przerwaniem zabiegu, pobraniem od Klienta pełnej opłaty za zabieg. Jeśli sytuacja powtórzy się po raz kolejny, informacja o zachowaniu Klienta i nękaniu pracowników zostanie przekazana odpowiednim służbą mundurowym.

1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego zasad.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. Firma NK Gabinet Fizjoterapii, Karolina Niedźwiecka zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O każdej zmianie Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail.

4. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu.

5. Wszelkie skargi/wnioski Klient może składać na piśmie na adres korespondencyjny: Nowowiejska 88/1A, 50-339 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres n.fizjoterpia@gmail.com. Wszystkie skargi/ wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma NK Gabinet Fizjoterapii, Karolina Niedźwiecka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 88/1A.

2. Korzystając z usług firmy NK Gabinet Fizjoterapii, Karolina Niedźwiecka, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
w dokumentacji zabiegowej dla potrzeb związanych z prawidłowym wykonaniem usługi zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. prawem RODO oraz innymi przepisami wynikającymi z ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

3. Firma NK Gabinet Fizjoterapii, Karolina Niedźwiecka przypomina, że:

a. wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie,

b. wszystkie zgody na przetwarzanie danych można wyrazić i wycofać w dowolnym momencie,

c. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia,

d. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego otrzymania kopii dokumentacji prowadzonej przez NK Gabinet Fizjoterapii, Karolina Niedźwiecka,

e. Klientowi przysługuje prawo do informacji na temat jego danych,

f. wycofanie zgody nie wpływa na prawo firmy NK fizjoterapia, Karolina Niedźwiecka, do przetwarzania danych w celu opisanym w zgodzie do chwili jej wycofania.